Impresszum

Médiatulajdonosok és kiadók, illetve a Mura-völgy üdülőrégió szolgáltatói


I

A vállalat tevékenysége: Tájékoztatás- és szolgáltatásnyújtás ügyfeleknek és érdeklődőknek a Mura-völgye üdülőrégió turizmusának támogatása és fejlesztése céljából.

 

Székhely: Judenburg
Központi egyesületi nyt.-szám: 975077074
Adatfeldolgozási nyt.-szám.: 0080365
Illetékesség: Mura-völgye Körzeti Közigazgatási Hatóság
ASZ: ATU58080846

 

Ügyvezető Petra Moscher

Elnök: Komm. Rat Karl Schmidhofer

 

Alapvető irányzat (lapszerkesztői politika)

Ezt a weboldalt a Mura-völgye üdülőrégió nyílt internetes portálja, amely a turizmus támogatását és fejlesztését szolgálja.

 

Vitás ügyek online rendezése – Az Európai Bizottság platformja

A – 2016.01.09.-től hatályos –  vitás felhasználói ügyek online rendezéséről szóló 524/2013 számú (EU) rendelet célja egy Európa-szerte alkalmazható online vitarendezési platform létrehozása az Európai Bizottság részéről. Egy ingyenesen hozzáférhető interaktív weboldalról van szó, amely arra szolgálna, hogy az online szerződéskötésekből eredő felhasználói viták peren kívüli rendezését megkönnyítse.  Online vitarendezési platform: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE

 

Egyeztető testület Ausztriában:

Cím: Mariahilfer Straße 103, Stiege 1, Top 18, 1060 Wien, Ausztria

Kapcsolatfelvételre vonatkozó információk

E-mail-cím: office@verbraucherschlichtung.at

Weboldal: http://www.verbraucherschlichtung.at

Telefon: +4318906311

 

Web koncepció, Webdesign, tartalomkezelés:

elements.at New Media Solutions GmbH
Gusswerk Halle 6, Söllheimstraße 16
5020 Salzburg
Ausztria
+43 662 876 6060

www.elements.at

 

Felelősség kizárása:

1. Az online ajánlat tartalma
A médiatulajdonos semmi esetre sem vállal felelősséget a kiadványban szereplő adatok aktualitásáért, helytállóságáért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárt a médiatulajdonos felelősségre vonhatósága olyan anyagi vagy eszmei károkért, amelyek bekövetkezése a megjelentetett információk felhasználására vagy fel nem használására, ill. hibás vagy hiányos információk felhasználására vezethetőek vissza, amennyiben a szerző nem vádolható bizonyítottan szándékossággal vagy súlyos hanyagsággal. Az ajánlatok egyike sem kötelező érvényű. A médiatulajdonos fenntartja magának a jogot arra, hogy az oldalak tartalmának egy részét, vagy az egész ajánlatot külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy a közzétételt ideiglenesen vagy végleg beszüntesse.

Az olvashatóság megkönnyítése érdekében a honlapon mellőzzük a nemi szempontú nyelvtani formák alkalmazását. Bár a személyes vonatkozású megnevezések csak hímnemű formában fordulnak elő, azok nőkre és férfiakra egyenlő arányban érvényesek.

2. Utalások és linkek
Olyan idegen internetes oldalakra („linkekre”) történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén, amelyek kívül esnek a médiatulajdonos felelősségi körén, felelősségvállalás kizárólag abban az esetben lenne hatályos, ha a médiatulajdonos tud a tartalomról, és technikailag számára lehetséges vagy tőle elvárható lenne, hogy annak törvénytelensége esetén a használatot megakadályozza.
A médiatulajdonos nyilatkozik, hogy a link elhelyezésekor nem volt illegális tartalom a linkelt oldalakon. A linkelt, csatolt oldalak aktuális és jövőbeni alakítására, a tartalmára vagy a jogosultságaira a médiatulajdonosnak nincs befolyása. Ezért nyomatékosan elhatárolódik a linkelt/csatolt oldalak minden olyan tartalmától, amelyek a csatolás után módosultak. Vonatkozik ez minden, a saját internetes ajánlathoz csatolt linkre és utalásra, illetve a médiatulajdonos által rendelkezésre bocsátott vendégkönyvekbe történt bejegyzésekre, vitafórumokra és levelezési listára. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, de különösen olyan károkért, amelyek bekövetkezése az ily módon felajánlott információk felhasználására vagy fel nem használására vezethető vissza, egyedül annak az oldalnak az üzemeltetője a felelős, amelyre az utalás vonatkozik, nem pedig az, aki egy linkkel a mindenkori közzétételre csupán hivatkozik.

3. Szerzői- és védjegyjog
A médiatulajdonos minden publikációnál törekszik a felhasznált rajzok, hangfelvételek, videoszekvenciák és szövegek szerzői jogaira tekintettel lenni, az általa létrehozott rajzokat, hangfelvételeket, videoszekvenciákat és szövegeket felhasználni, vagy nem engedélyköteles rajzokhoz, hangfelvételekhez, videoszekvenciákhoz és szövegekhez nyúlni.

Minden, az internetes ajánlatban megnevezett, és adott esetben harmadik személy által levédett márka- és árujel korlátozás nélkül a mindenkor érvényes védjegyjog, és a mindenkor bejegyzett tulajdonos tulajdonjogának hatálya alá tartozik. A puszta megnevezésből még nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a márkajelet harmadik személy nem védte le.

A közzétett, a médiatulajdonos által létrehozott objektumok szerzői joga egyedül az oldalak médiatulajdonosánál maradnak. Tilos az ilyen rajzokat, hangfelvételeket, videoszekvenciákat és szövegeket a médiatulajdonos kifejezett hozzájárulása hiányában sokszorosítani, vagy felhasználni.

4. E felelősség kizárásnak a joghatása
A felelősségnek e kizárása része annak az internetes ajánlatnak, amelyről az utalás erre az oldalra történt. Amennyiben ennek a szövegnek bizonyos részei vagy megfogalmazásai a hatályos jogszabályoknak nem, már nem, vagy nem teljes egészében felelnek meg, az nem érinti a dokumentum fennmaradó részeinek tartalmát és hatályosságát.

 

I. Hatály, szerződéskötés
A Mura-völgye üdülőrégió, a továbbiakban idegenforgalmi szövetség, mint közvetítő üzleti kapcsolatot létesít egy Szállásfoglalóval. Ezzel szerződés jön létre a Szállásfoglaló és a Szállásadó között. Erre a szerződésre a következő általános üzleti feltételek foglalás időpontjában érvényes változatai vonatkoznak. A szerződésből fakadó bármely kölcsönös követelés csak a közvetlen szerződő partnerrel szemben érvényesíthető, az idegenforgalmi szövetség nem tartozik sem felelősséggel, sem társfelelősséggel.

Az idegenforgalmi szövetség és a Szállásfoglaló megállapodnak abban, hogy a Szállásadó szerződésre illetve annak közvetítésére a „Hotellerie 2006 Általános Üzleti Feltétek (ÖHVB) rendelkezései vonatkoznak, valamint az itt felsorolt kiegészítő általános üzleti feltételek hatályosak.
Letöltés itt:
http://www.hotelverband.at/down/AGBH_061115.pdf

 

II. Kivonat az Általános Üzleti Feltételek első sorban „Sztornírozások” fejezetéből:

->Legfeljebb három hónappal Szállásfoglaló érkezése előtt mindkét szerződő partner, vagyis úgy a Szállásfoglaló, mint a Szállásadó sztornódíj megfizetése nélkül, egyoldalúan elállhat a szerződéstől. A sztornójelentésnek határidőn belül meg kell érkeznie a másik félhez.

-> Legfeljebb egy hónappal a Szállásfoglaló megállapodásban szereplő érkezési napja előtt a vendég megfelelő sztornódíj megfizetése mellett elállhat a szerződéstől.

A sztornójelentésnek ebben az esetben is határidőn belül meg kell érkeznie a másik félhez.

Viszont meg kell fizetni a megállapodott ár 40%-át sztornódíjként.

-> Az érkezés napját megelőző 1 héttel korábban a sztornódíj a megállapodott ár 70%-a, az utolsó hét folyamán pedig 90%.

 

III. Kiegészítő általános üzleti feltételek:

1. Szerződő Felek kikötik a Szállásadói, illetve a közvetítői szerződésre az osztrák jog hatályát.

2. Nincsenek mellékszerződések.

3. E szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban joghatályos.

4. Felek az ebből a jogügyletből eredő vitás kérdésekben – beleértve magát a jogügyletet – az idegenforgalmi szövetség székhelye szerinti járásbíróságot kötik ki.

5. A szolgáltatások teljesítés helye az idegenforgalmi szövetség által közvetített desztináció.

6. A szállásadó cég nyomatékosan kijelenti, hogy minden közvetítésre az osztrák hotelszerződési feltételek gyakorolnak joghatást; a szállásadó cég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek szövegét teljes egészében ismeri, annak rendelkezéseit maradéktalanul betartja, és minden közvetítésre kötelezőnek tekinti.

7. Az idegenforgalmi szövetség az érvényes adatvédelmi szabályzat betartása mellett dolgozza fel a személyes- és vállalati adatokat. A birtokába jutott adatokat kizárólag az általa vagy más által közvetített ügyletek megalapozásának, kivitelezésének vagy módosításának érdekében dolgozza fel, illetve használja fel.
Az idegenforgalmi szövetség jogosult ezeket az adatokat átadni az idegenforgalmi szövetség által megbízott partnernek, amennyiben erre szükség van ajánlatkérések vagy foglalások kezeléséhez.
Amennyiben a vendég ehhez hozzájárul, úgy az idegenforgalmi szövetség jogosult még a vendégtől kapott adatokat tanácsadás, reklám, piackutatás, illetve ajánlatok igényeknek megfelelő alakítása céljából gyűjteni, feldolgozni és használni.

8. A Szállásadó rendelkezésére bocsátott képanyag tartalmát illetően annak helyességére garancia nincs.